Hankkeiden toteutusta edistäneet seikat

Raporteissa keskeisimmät hankkeen toteutusta edistäneet keinot voidaan jakaa a) työelämäyhteistyöhön liittyviin, b) mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyviin, c) opiskelijoihin liittyviin, d) organisatorisiin ja hankkeen organisointiin liittyviin sekä e) kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyviin tekijöihin

Taulukko 2
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden toteutusta edistäneet seikat
Työelämäyhteistyöhön liittyvät
 • Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen
 • Tiivis yhteistyö
 • Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla
 • Olemassa olevat suhteet työelämään
 • Työpaikkaohjaajaverkosto
Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät
 • Positiivinen kehittämishaluinen asenne
 • Sitoutuminen
 • Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä
 • Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri
Opiskelijoihin liittyvät
 • Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta
 • Halu käytännönläheiseen opiskeluun
 • Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat
 • Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja
Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät
 • Resursointi
 • Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään
 • Johdon tuki ja sitoutuminen
 • Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen
 • Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin
Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät
 • Tiedotus
 • Yhteiset seminaarit
 • Wikisivusto
 • Hankkeiden omat koulutukset

Työelämäyhteistyöhön liittyvät tekijät

Yhdeksi tärkeimmistä hankkeen etenemistä tukeneeksi seikaksi nostettiin useilta eri tahoilta osoitettu mielenkiinto hanketta kohtaan. Erityisen tärkeää on ollut työelämäedustajien kiinnostus sekä positiivinen suhtautuminen kokeiluun ja pitempiin työssäoppimisjaksoihin. Etenkin työelämän nuoria kohtaan osoittama välittäminen ja ymmärrys ovat edesauttaneet kokeilujen toteutumista. Tärkeäksi koettiin, että kokeilun kohteena olevat opintokokonaisuudet voitiin suunnitella tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja että opettajalla oli mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla.

Olemassa olevat pitkäaikaiset suhteet työelämän ja oppilaitoksen välillä sekä vahva työelämän tuntemus tukivat hankkeen etenemistä ja uudenlaisten mallien ja käytänteiden kokeilemista. Jo aiemmin laaditut käytänteet ja esim. aktiivinen työpaikkaohjaajaverkosto ovat tukeneet kokeilun käynnistymistä. Esim. Kainuun ammattiopistossa TOP – verkkopalvelun kautta on otettu kontaktia ohjaajiin ja kolmelle ryhmälle on järjestetty 2 ov työpaikkaohjaajakoulutus, jossa on kerrottu myös laajennetun topin mahdollisuuksista. Kokeilun kannalta tärkeäksi koettiin myös työelämän sitoutuminen kokeiluun pidemmällä aikajänteellä. Esim. Turun laivanrakennusalan kokeilun kannalta kansainvälisen laivanrakennuskonserni STX:n sitoutuminen on ollut erittäin tärkeää kokeilun käynnistymiseksi.

Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän kokeilussa hanketta tukeneeksi tekijäksi kuvattiin myös se, että työssäoppimispaikat järjestyivät läheltä oppilaitosta, joten ohjaus oli helposti järjestettävissä eikä matkakustannuksia tullut.

Opettajiin liittyvät tekijät

Hankkeiden toteutusta on edistänyt erityisesti henkilökunnan positiivinen ja kehittämishaluinen asenne, opettajien kiinnostus laajennetun työssäoppimisen kehittämiseen ja esim. työelämäjaksoille lähtemiseen. Kokeilun toteutusta edistävät sitoutuneet hankeryhmäläiset ja lisääntynyt yhteistyö opettajien ja eri ammattiopistoista tulevien projektityöntekijöiden kesken. Hanketyöskentelyn kannalta kokeilun edistymistä ovat tukeneet säännölliset palaverit ja keskustelut. Hankeryhmän asiantuntevan ohjauksen, ryhmien tapaamisten ja suunnittelupalaverien sekä keskustelevan otteen tapaamisissa on koettu edistäneen hankkeen kokonaistoteuttamista.


Opiskelijoihin ja opiskeluun liittyvät tekijät

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tärkein edistävä ja motivoiva tekijä ovat opiskelijat, jotka opiskelevat mallin mukaan. Eniten hankkeen eteenpäin vientiä on auttanut nuorten into jatkaa opintoja ja halu opiskella käytännönläheisesti. Opiskelijat ovat omista henkilökohtaisista tavoitteistaan lähtien todenneet, että laajennetulla työssäoppimisella on mielekäs merkitys tutkinnon suorittamiseen. Tärkeäksi koettiin, että opiskelijat saivat mielekkäitä opintoihinsa liittyviä työssäoppimispaikkoja. Kalajokilaakson kokeilun osalta ajateltiin, että onnistumiseen vaikutti osaltaan myös se, että opiskelijat olivat aikuisopiskelijoita ja työpaikat olivat mielellään mukana kokeilussa.

Eräissä hankkeissa (esim. Sedun Ähtärin osakokeilu ja Pirkanmaan ammattiopiston kokeilu) on kehitetty sähköistä oppimateriaalia ja Moodleympäristöä laajennetun työssäoppimisen tueksi. Ähtärin kokeilussa Moodlen avulla opiskelija voi opiskella teoriaopintojaan ohjatusti ilman, että hänen täytyy matkustaa ehkä pitkänkin matkan takaa päiväksi teoriaopintoihin. Lisäksi monet opiskelijat kokevat tietokoneen parissa opiskelun mielekkäämpänä kuin perinteisen tavan.

Organisatoriset tekijät, resurssit, yhteiset käytänteet ja toimintatavat

Hankerahoituksen mahdollistamat lisäresurssit ovat tukeneet kokeilujen käynnistämistä. Tärkeäksi on koettu se, että kokeilu on antanut opettajille mahdollisuuden käyttää enemmän aikaa työpaikoilla ohjaamassa opiskelijoita ja luoda tiiviimpiä työelämäsuhteita. Hankerahoituksella on joissa hankkeissa palkattu henkilökuntaa kokeilun toimintoihin. Esim. Ähtärissä on palkattu osa-aikaiseksi henkilö, joka käy yrityksissä, perehdyttää työelämän edustajat hankkeeseen ja neuvottelee alustavasti yrityksen mahdollisuuksista ottaa työssäoppijoita, lisäksi hän opastaa työpaikkaohjaajia. Lisäksi hankkeen varoilla toimii osa-aikaisesti henkilö, jolla on aikaa hoitaa opiskelijoiden teoriaopinnot vastuuopettajan ohjauksessa. Tämä projektityöntekijä suunnittelee tapoja suorittaa teoriaopintoja, valmistaa opintomateriaalia, kutsuu opiskelijoita yhden kerrallaan tai pienissä ryhmissä teoriaopintoihin, antaa heille aikaa sekä tukee, kannustaa ja auttaa vaikeissa asioissa. Laivanrakentajien koulutuskokeilussa Turun osalta merkittävä asia on ollut meriteollisuuden asiantuntijan saaminen opettajaksi ammatti-instituuttiin.

Myös oppilaitoksen johdon tuki ja sitoutuminen hankkeeseen on tukenut kokeilujen käynnistymistä. Esimiesten osaaminen ja kyky pitää asiat hallussa, tukevat hankekoordinaattoreiden toimintaa. Kokeilujen käynnistymiselle on ollut hyvä pohja, jos koko oppilaitoksen näkökulmasta on katsottu tärkeäksi saada opinnot mahdollisimman käytännönläheisiksi ja työssäoppimispainotteiseksi.

TTS koulutuksessa on kaikkiin koulutuksiin saatu rakennettua työssäoppimiseta siten, että sitä on vähimmilläänkin 25 ov. Heillä on koettu tarkoituksenmukaiseksi kehittää yhtenäinen, koko oppilaitosta koskeva järjestelmä ja toimintatapa. Hankkeen aikana koulutusalojen yhteistyössä on kehitetty mahdollisimman yhteiset lomakkeet työssäoppimiseen aina työssäoppimissopimuksesta palautelomakkeisiin. Yhtenäisten käytänteiden laatimisen merkitys on korostunut erityisesti silloin kun kyseessä on osio, joka on muuta kuin perinteistä työssäoppimista ja arvioidaan muutoinkin kuin ammattiosaamisen näytöllä.. Kyseessä voi olla kurssi, joka on joko hyvin hankala tai jopa mahdoton järjestää oppilaitoksessa. Tai jostain muusta syystä eri koulutusaloilla on paljon tilanteita, joissa opiskelijalle on hyödyllisempää opiskella jokin tietty kurssi työpaikalla oppilaitoksen sijaan. Tällaisia toteutuksia varten on täytynyt yhtenäistää ja selkeyttää koulutuksen järjestäjän yhtenäiset lomakkeet, lukuun ottamatta tiettyjä alakohtaisia sisältöjä.

Kokeilujen käynnistymiseen ja hankkeiden toteutumisen edistymiseen on vaikuttanut lisäksi kokeilun aikataulutus suhteessa organisaation muuhun toimintaa kuten uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän kokeilussa edistäväksi tekijäksi kuvattiin myös se, että hankkeen käytännön toteutus aloitettiin lukuvuoden alussa, joten se voitiin ottaa huomioon osallistuvien ryhmien toiminnan kokonaissuunnittelussa.

Koordinointiin ja koulutukseen liittyvät tekijät

Kokeilujen koordinoinnin, tiedotuksen ja yhteyden pidon sekä yhteisten seminaarien on koettu tukevan hankkeiden toteutuksen edistymistä. Myös hankkeille perustetun wikisivuston on nähty tukevan työskentelyä. Edellisten lisäksi hankkeiden toimintaa ovat jäsentäneet muut koulutukset, joita hankkeissa on järjestetty. Omnian hankkeessa on suunniteltu koulutusprosessi tukemaan laajennetun työssäoopimisen kokeiluja. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä taas on koettu, että vertaisarviointikoulutukseen osallistuminen on edistänyt hankkeen toteutumista.

Paluu Sisällys -sivulle