Lyhyt kuvaus mallista

Koko ryhmän laajennetun työssäoppimisen mallissa työssäoppiminen ja lähiopetus vuorottelevat. Työssäoppimisen määrä on enemmän kuin 20 opintoviikkoa. Työssäoppimista voi olla jopa 80 opintoviikkoa. Laajennus voi tapahtua missä tahansa opintojen vaiheessa ja sisältää kaikkia tutkinnon osia, myös ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia tai osia toisista tutkinnoista.

Mallin toteuttaminen edellyttää opetussuunnitelman avaamista, jotta kaikki osaamistavoitteet tulevat huomioiduksi. Menetelmät kirjataan myös opetussuunnitelmiin. Mallissa suunnitteluvaihe on tärkeä. Suunnitteluvaiheessa valitaan mikä tai mitkä tutkinnon osat ryhmä toteuttaa työssäoppien. Suunnittelulle on varattavat riittävät resurssit. Ammatti- ja atto-opettajat sekä oppimisen tukipalvelut ovat mukana suunnittelutiimissä. Valmisteluvaiheessa ollaan vuorovaikutuksessa työelämän edustajien kanssa ja kuulee heidän tarpeensa ja odotuksensa.

Perinteisen opettajuuden sijaan mallissa painottuu valmennus- ja ohjaustyö. Ryhmämalli mahdollistaa opiskelijoiden vertaistuen ja –oppimisen, mutta opettajan on luotava puitteet sille esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödyntäen. Opettajan oltava kiinnostunut työelämäsuhteiden luomisesta ja kehittämisestä. Opettajan on tuettava myös työpaikkaohjaajaa ohjaustyössä. Opettaja on oppimisen, ohjaamisen ja arvioinnin asiantuntija, työpaikkaohjaaja on substanssiosaaja.

Prosessin aikana opettaja vastaa tutkinnon osien tavoitteiden saavuttamisesta työssäoppimisen aikana. Opettajalla on ryhmäopsin, hopsien ja hojksien hallinta vastuullaan. Koulutuksenjärjestäjällä tulee olla kirjattu toimintamalli laajennetun työssäoppimisen toteuttamisesta, jossa on ainakin määritelty resurssit ja eri toimijoiden vastuut. Koulutuksenjärjestäjällä on vastuu myönteisen ilmapiirin luomisesta.

Työssäoppimisen jälkeen kaikki osapuolet arvioivat ja antavat palautetta. Palautteen keruu toteutetaan kunkin tahon osalta yksilöpalautteena ja lopuksi käydään yhteinen ryhmäpurku.

ProsessiOpiskelija
Opettajat/opettajatiimi
Oppimisen tukipalvelut
Oppilaitos
Työnantaja
Työpaikka-ohjaaja
Kun tarve herää


 • markkinoi
 • tekee linjaukset
 • markkinoi
 • tekee aloitteen oppilaitokselleProsessin suunnitteluvaiheessa
 • ryhmään hakeutuminen
 • valmistelee koko tutkinnon toteuttamismallin (missä tutkinnon osissa top laajentuu ja minkä verran)
 • varmistaa, että kaikki opetussuunnittelman tavoitteet opiskellaan
 • top-paikkojen kartoittaminen
 • valmistelee toteuttamismallin ryhmälle: ammatillisten, ammattitaitoa täydentävien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien integrointi
  • markkinoi
  • markkinoi
  • hyväksyy koko tutkinnon toteuttamismallin
  • top-rekisteri
  • tarjoaa työpaikkaohjaajakoulutusta, jossa huomioitu myös laajennetun työssäoppimisen piirteet
  • huolehtii laajennetun työssäoppimisen erityisresursseista (mm. laajempi ohjausresurssi,matkustaminen, ohjausvälineet, some-taidot) ja joustavista rakenteista (mm. jaksotus, lukujärjestykset, opiskelijahallintajärjestelmä)
  • mahdollistaa laajennetun työssäoppimisen toteuttamisen
  • kannustaa ja antaa resurssit työpaikkaohjaajakoulutukseen
  • osallistuu työpaikkaohjaajakoulutukseen
Prosessin alussa
 • hakee työssäoppimispaikan
 • opiskelija perehtyy ryhmälle suunniteltuun laajennettuun työssäoppimiseen
 • laatii ryhmän opetus- ja toteuttamissuunnitelmasta poikkeavat yksilölliset suunnitelmat (hopsit)
 • opettaja varmistaa työssäoppimispaikan laadun ja tarvittaessa hankkii paikan
 • vastaa opiskelijaryhmän ja työpaikkaohjaajien perehdyttämisestä laajennettuun työssäoppimiseen
 • ryhmäyttäminen
 • vertaistuen merkityksen korostaminen
 • on mukana tarvittaessa hopsin/hojksin laadinnassa
 • tukee/ohjaa
*• osallistuu tavoitekeskusteluun ja perehtyy laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseen
Prosessin aikana
 • huomioi vastuunsa omasta ja ryhmän oppimisesta (vertaistuen merkityksen korostuminen)
 • dokumentoi oppimistaan
 • tapaa ryhmää säännöllisesti (esim. pienryhmät/yksittäiset opiskelijat työpaikalla, someviestintä ja kontaktipäivät koululla)
 • oppimisen ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen jatkuva seuranta
 • kouluttaa työpaikalla (samalla työpaikkaohjaajien jatkokoulusta)
 • tukee/ohjaa
 • mahdollistaa työskentelyn ja turvaa resurssit
 • mahdollistaa ohjauksen
 • työyhteisön tuki
• ohjaa, opettaa, kannustaa ja seuraa opiskelijaa laajojen kokonaisuuksien hallintaan
 • päivittää omaa osaamistaan
Prosessin loppuessa
 • itsearviointi
 • arvioi ryhmän merkitystä
 • opiskelijoiden ja opettajatiimin ryhmäpurku ja kehittämisehdotusten antaminen
 • ryhmäpurun järjestäminen opiskelijoille ja opettajatiimille

• tukee/ohjaaProsessin jälkeen

 • analysoi palautteet ja kehittää ryhmämallia sekä toimittaa palautteet oppilaitosjohdolle ja työnantajille

 • kehittää rakenteita eteenpäin
 • kirjoittaa top-todistuksen opiskelijalle
 • työllistää opiskelijan

Mallin käyttöönotto ja edellytykset


RESURSSIT
RAKENTEET
PEDAGOGINEN JOHTAMINEN
 • riittävästi aikaa ja tukea suunnitteluun ja ohjaukseen
 • tiimin tuki
 • some-taidot ja –välineet kaikille osapuolille
 • langaton verkkoyhteys
 • opettajan moniosaajuus (ohjausosaaminen, palautteenantokyky, organisointitaidot, ongelmanratkaisutaidot, paineensietokyky)
 • 1,5 h / opiskelija / opintoviikko (jos opettajalla 20 opiskelijaa ohjattavana, ei muuta työtä silloin)
 • lähiopetuksesta vapautuva resurssi käytetään suunnittelu-, ohjaus- ja arviointityöhön (myös atto-opettajien resurssit)
 • muodostetaan top-tiimit (esim. ammatilliset opettajat, atto-opettaja, opo ja mahdollisuuksien mukaan työelämän edustaja)
 • selkeä työnjako
 • rakenteiden mahdollistettava myös toteutus
 • opettajan työnkuvan / opetusvelvollisuuden rakentaminen osaamisperustaiseksi
 • varmistettava riittävän laadukkaat työssäoppimispaikat sopivalta etäisyydeltä (top-rekisteri)
 • oppilaitoksen ja työelämän jatkuva yhteydenpito
 • johdon myönteinen asenne, kollegoiden tuki
 • yhteissuunnittelu rakenteisiin
 • koulutusta
 • kirjoitettava opetussuunnitelmiin ja strategioihin
 • johto auttaa muutoksessa ja tukee toteuttajia
 • joustava lukujärjestys (aikaa ohjaukseen)
 • muodostetaan top-tiimit (esim. ammatilliset opettajat, atto-opettaja, opo ja mahdollisuuksien mukaan työelämän edustaja)
 • selkeä työnjako
 • rakenteiden mahdollistettava myös toteutus
 • opettajan työnkuvan / opetusvelvollisuuden rakentaminen osaamisperustaiseksi
 • varmistettava riittävän laadukkaat työssäoppimispaikat sopivalta etäisyydeltä (top-rekisteri)
 • oppilaitoksen ja työelämän jatkuva yhteydenpito
 • johdon myönteinen asenne, kollegoiden tuki
 • yhteissuunnittelu rakenteisiin
 • koulutusta
 • kirjoitettava opetussuunnitelmiin ja strategioihin
 • johto auttaa muutoksessa ja tukee toteuttajia
 • joustava lukujärjestys (aikaa ohjaukseen)


Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta


Opiskelija
Opettaja
Oppimisen tukipalvelut
Oppilaitos
Työnantaja
Työpaikkaohjaaja
Edut
opiskelija saavuttaa hyvät työelämävalmiudet -> työllistyminen
opettajalla säilyy kosketus työelämään
konkreettinen vaihtoehto
houkuttelee opiskelijoita oppilaitokseen
saa räätälöityä työvoimaa
innostava tapa ohjata työssäoppijaa

ryhmän tuki ja vertaisoppiminen
opettajien keskinäinen yhteistyö

tehostaa läpäisyä
rekrytointikanava
saa tarkastella laajemmin ammatillisia kysymyksiä

joustava
oman osaamisen päivittäminen

vapautuu tiloja
mahdollisuus vaikuttaa opetuksen toteutukseen
voi vaikuttaa siihen, millaisia työkavereita tulevaisuudessa

työelämävastaavuus
aktiiviset työelämäverkostot

laatutyölaajempi verkosto, kuin normimallissa (oma ryhmä, työkaverit, työpaikat)
opettajan roolin muuttuminen

verkostot muiden oppilaitosten kanssa

Haasteet
kokonaisuuden hahmottaminen opintojen alkuvaiheessa voi olla vaikeaa
kokonaissuunnittelu: eri toimijoiden yhteistyö, tehtävien määrä ja laatu
jos opiskelija ei pysy ryhmän mukana, hopsin teko vaikeutuu
aikataulutuksen huomioitava työelämän sesongit yms. reunaehdot
tarjottava kaikki työtehtävät, jotka vaaditaan tavoitteiden toteutumiseen
runsaasti ohjaustyötä, vaatii sitoutumista

vaatii itsenäistä vastuunottoa
vastuu osaamisen saavuttamisesta ja dokumentoinnista suuri
opiskelijoiden tapaaminen, kun opiskelijat poissa koulusta
kaikille löydyttävä sopiva työssäoppimispaikka -> toimivat verkostot
työtehtävien sovittaminen ja mitoittaminen opiskelijan taito- ja tavoitetasoa vastaaviksi
oppijoiden erilaisuus

edellyttää ryhmätyö- ja sometaitoja
huomioitava sekä ryhmä että yksilöt

mahdolliset ylimääräiset kustannukset (ohjaus- ja suunnitteluresurssit, ruokailu, opettajan matkakulut)

sometaidot

ylimääräiset kustannukset: työmatkat ja ruokailut
edellyttää sometaitoja ja valmiutta ohjata opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia somen käytössä

pitkät jaksot

Edut ja Haasteet eri näkökulmasta

SWOT

VAHVUUDET
HEIKKOUDET
MAHDOLLISUUDET
UHAT
OPISKELIJA
opiskelija saavuttaa hyvät työelämävalmiudet -> työllistyminen
ryhmän tuki ja vertaisoppiminen
joustava
työelämävastaavuus
laajempi verkosto, kuin normimallissa (oma ryhmä, työkaverit, työpaikat)
Kaikilla opiskelijoilla ei ole valmiuksia lähteä kys. vaiheessa työssäoppimaan
Opiskelijan motivaatiolla tärkeä merkitys, malli ei sopi kaikille opiskelijoille.
Ikä alle 18 vuotta voi haaste saada työssäoppimispaikka.
Ruokailu ja matkakustannukset ovat suuremmat kuin normaalissa lähiopetuksessa.
Samassa paikassa voi olla useampi opiskelija samaan aikaan, onko tämä hyväksi vai uhaksi
Koko ryhmän työllistyminen paranee
Työpaikkojen kapea alaisuus
Saa tehdä vain muutamia töitä verrattuna muihin opiskelijoihin
OPETTAJA
opettajalla säilyy kosketus työelämään
oman osaamisen päivittäminen
aktiiviset työelämäverkostot
Koko ryhmän oppimistavoitteiden saavuttamista pitää seurata koko ajan sekä yksilönä ja ryhmänä
Riittääkö tuntiresurssi kaikkeen työhön?
opettajan roolin muuttuminen
opettajien keskinäinen yhteistyö
Työssöoppimisen ja lähiopetuksen yhdistäminen aikataulullisesti.
Mikäli vain yksi opettaja vastaa työssäoppimisesta, uhkana on opettajan esim. sairaslomat, työpaikan vaihto.
Kohtuuton dokumentointi velvollisuus
OPPIMISEN TUKIPALVELUT
konkreettinen vaihtoehto
Tukipalvelujen mahdollistaminen myös "työpaikalle", kun ne sijaitsevat fyysisesti oppilaitoksella.

Miten palvelut mahdollistetaan koko ryhmälle?
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ
houkuttelee opiskelijoita oppilaitokseen
tehostaa läpäisyä
vapautuu tiloja
laatutyö
verkostot muiden oppilaitosten kanssa
Laajennetun työssäoppimisen suunnittelu ryhmälle vaatii toimijoille resurssia.
Kaikkien ryhmää opettavien pitää sitoutua laajennettuun työssäoppimiseen
Opettajien osaaminen syvenee ja laaja-alaistuu
Tuloksellisuus paranee
Työelämä yhteistyö paranee
Mahdollistaako oppilaitos normitoiminnasta poikkeamisen, esim. lukujärjestys, aikataulutus, atto-opetus
Opiskeijahallinto järjestelmien joustamattomuus ja erilaiset dokumentoinnit vie aikaa opettajalta opiskelijoiden ohjaamisesta.
TYÖNANTAJA
saa räätälöityä työvoimaa
rekrytointikanava
mahdollisuus vaikuttaa opetuksen toteutukseen
Pitää pystyä tarjoamaan kaikki oppimisen tavoitteiden työtehtävät
Sitoo aluksi työntekijää ohjaamaan uutta työssäoppijaa.
Pitää sitoutua yksilöllisen opiskelijan tavoitteiden toteutumiseen koko ryhmän aikatauluun
Hiljaisen tiedon siirtyminen nuorelle sukupolvelle
Verkostoituminen yritysten/työpaikkojen kanssa esim. työssäoppijan lainaaminen toiseen yritykseen esim. jokin työtehtävän ajaksi
Kokemattomat työssäoppijat työturvallisuus uhka.
Taloudellisen menetykset esim. laitteiden hajoaminen kokemattomassa käytössä.

VAHVUUDET
HEIKKOUDET
MAHDOLLISUUDET
UHAT
TYÖPAIKKAOHJAAJA
Innostava tapa ohjata työssäoppijaa
Saa tarkastella laajemmin ammatillisia kysymyksiä
Voi vaikuttaa siihen, millaisia työkavereita tulevaisuudessa
Opettamalla toista oppii itsekin enemmän
Koko ryhmän tavoitteet voivat jopa rajoittaa ohjausta esim. lähiopetuspäivät oppilaitoksissa -> poissa ohjauksesta
Yksi käsipari työurakassa lisää
Voi suunnitella tehtäviä pitemmällä tähtäimellä, koska opiskelijoita on läpi vuoden ohjauksessa
Voi saada lisä korvauksen ohjauksesta (riippuu yrityksestä)
Ryhmämallissa voitaisiin (ehkä?) korvata poissaoleva opiskelija toisella opiskelijalla esim. pitkissä poissa oloissa
Ohjaajan väsyminen jatkuvaan ohjaukseen
Opiskelijan luotettavuus esim. yllättävät/luvattomat poissaolot
YHTEISKUNTA
Antaa työpanoksen jo varhaisessa vaiheessa.
Opetuksen siirtymistä enemmän työelämälähtöiseksi
Oppimisympäristöjen laajeneminen työelämään
Syventää työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä
Kaikki työpaikat eivät ole saman arvoisia -> opiskelijat ovat valmistuttuaan työmarkkinoilla eri arvoisessa asemassa (kokemus, osaaminen)
Lisää nuorten työllistymismahdollisuuksia
Hiljaisen tiedon siirtymisen mahdollistuminen
Kilpailee oppisopimusmallin kanssa?
Koulutuksen vääristäminen (oppisopimus <-> laajennettu työssäoppiminen)
Opiskelijan syrjäytyminen, jos tippuu ryhmän tahdista (kun on tarjolla vain laajennettu työssäoppiminen)
Koulutuksen laaja-alaisuus voi kärsiä, jos koulutus jää vain työpaikan vastuulle (miten varmennetaan, että opiskelija saa riittävää/monipuolista ohjausta työpaikalla)
VERKOSTOT
Opiskelijat verkostoituvat useisiin yrityksiin
Oppilaitokset päivittävät jatkuvasti työelämävaatimuksia työelämälähtöisesti
Ryhmästä syrjäytyneiden opintojen jatkumisen malli puuttuu, jos ei ole muuta mallia kuin ryhmämalli tutkintoalalla.
Työssäoppimispaikkojen verkostoituminen keskenään
Yritykset tietävät, että erilaisia opiskelijoita on tulossa työssäoppimaan sekä hyviä että heikompia -> ovat valmiimpia ohjaamaan erilaisia opiskelijoita
Heikot opiskelijat voivat heikentää oppilaitoksen verkostoja...
SOSIAALINEN MEDIA
Ryhmän tuki esim. Facebook:in avulla
Kaikki eivät halua/pysty osallistumaan esim. FB-ryhmän toimintaan
Viedä osa opiskelusta SOMEen
Mahdollistetaan viimeisin tietotekniikka opilaitoksen laitteilla
Aina ei tarvitse olla fyysisesti paikalla, vaan viestin voi laittaa eteenpäin esim. FB:n avulla
Opiskelijoiden eriarvostuminen, kun heillä ei ole käytössä viimeisin tietotekniikan laitteet
Salassapito/vaitiolovelvollisuuden rajoitteet
Koulukiusaaminen SOMEssa, miten tätä valvotaan
MUUHuoltajien tuen puute
Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?
 • Oppilaitos lisää tunnettavuuttaa yrityksiin.
 • Opiskelijoiden työelämätaidot kehittyvät (työnhaku, rytmi)
 • Opiskelijoilla suuremmat verkostot työelämään
 • Yritykset saavat paremmin jopa erikoisaloille koulutettuja työntekijöitä
 • Pystytään paremmin huomioidaan alueen työelämätarpeet


Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?
 • Kaikille ei sovi perinteinen oppilaitosmuotoinen opiskelu
 • Antaa opiskelijalla vaihtoehdon opiskella ryhmämallissa