OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS: ROADSHOW-esityksen suunnittelu (kevät) 2012:
Kiitokset Terhille, hän muokkasi esityksestä helpomman esitettävän: eli muistiinpanot on dian 1 osalta ympätty useammaksi diaksi ja näin suoraan esityksessä: ROADSHOW_opiskelijan_hlökoht_ohjaus_22.2.2012.pptx
t. Leena
ALLA OLEVA POWERPOINT -ESITYS LYÖTIIN LUKKOON 24.1.2012 AC-PALAVERISSA. SOVITTIIN TUEKSI KÄSIKIRJOITUS WORD-MUOTOON. LÄHETTÄKÄÄ KÄSIKIRJOITUKSEEN LISÄYKSIÄ JA KOMMENTTEJA! T. Leena
ROADSHOW_opiskelijan_hlökoht_ohjaus_24.1.2012.pptx
RoadShow käsikirjoitus30.1.2012.docx

OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS - TIIMIN ROADSHOW AC-palaveri ti 24.1.2012 klo 8-9.30

Vanha esityspohja 10.1.2012
ROADSHOW_opiskelijan_hlökoht_ohjaus 10.1.2012.pptxOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS - TIIMIN AC-palaverit
26.9.2011 klo 13 osoitteessa: http://tampere.emea.acrobat.com/paoktoplaaja Palaverimuistio ja chat-viestittely

4.11.2011 klo 13 osoitteessa: http://tampere.emea.acrobat.com/paoktoplaaja

Opiskelijan ohjauksen käytänteiden kokoaminen - aineisto kerätään sähköpostitse.

Ei sittenkään koota näitä tässä vaiheessa wikiin, jottei aikaa ja energiaa kulu tekniseen säätämiseen ja rakenteen miettimiseen vaan vastaatte sähköpostitse. Pääasia, että saamme teiltä nyt aineistoa. Me Janikan kanssa huolehditaan siitä, että aineisto tulee kaikille wikien kautta jäsenneltynä jakoon.
Tehtävä 1
Kuvaa laajennetussa työssäoppimisessa olevan opiskelijan ohjauksen prosessi seuraavien kysymysten avulla ja lähetä se Ninalle ja Janikalle sähköpostitse nina.eskola@pirko.fi ja janika.kytta@tts.fi . Vastaa seuraaviin kysymyksiin 6.10. mennessä. Ellet saa kaikkea tietoa tuohon mennessä kasaan lähetä se, mitä sinulla on ja täydennä myöhemmin. Toimita aiheeseen liittyvät lomakkeet, liitteet ja linkit sähköpostin liitteenä. Olisi hyvä jos toisitte vastauksissanne myös käytännön esimerkkejä. Niitä ihan pieniäkin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä muille.
 • Mitä laajennettu työssäoopiminen tarkoittaa teillä? Tämä ihan lyhyesti. Eli missä opintojen vaiheessa, onko koko ryhmä vai yksittäinen opiskelija, kuinka paljon työssäoppimista? Kerro myös, mistä tutkintoalasta on kyse vai toteutuuko malli samanlaisena eri tutkintoaloilla
 • Miten ohjaus muuttuu kun kyseessä on laajennettu työssäoppiminen? Vai muuttuuko mitenkään?
 • Millainen HOPS-lomake on käytössä? Jos mahdollista lähetä se liitteenä. Onko HOPS-lomaketta jouduttu muuttamaan / kehittämään laajennetun työssäoppimisen myötä? Jos niin miksi ja miten? Onko laajennetun työssäoppimisen opiskelijoiden lomake samanlainen kuin muilla? Ellei, miten se eroaa, mistä syystä on pitänyt laatia oma?
 • Kuka ohjaa opiskelijaa kun hän on laajennetussa työssäoppimisessa? Eli ohjaako vain opettaja ja työpaikkaohjaaja vai onko mallissa mukana myös esim. coach, työelämämentor, nuoriso-ohjaaja, opo tms, kuten joissain malleissa
 • Milloin ohjataan (kuinka useina, paljonko resurssia, onko käytejä enemmän kuin tavallisessa työssäoppimisessa? jne.)
 • Millä välineillä ohjataan? (kasvokkain, skypellä, oppimispäiväkirjojen avulla, onko oppimispäiväkirjat verkossa vai paperilla. JOs on verkossa, mitä ohjelmaa käytätte blogia, Googlen työkaluja vai mitä)
 • Jos käytätte oppimispäiväkirjoja, kirjoita esimerkki toimeksiannosta. Miten opiskelijoita on ohjattu kirjoittamaan oppimispäiväkirjaa. Miten usein, onko teemotettu jne.?
 • Laativatko opiskelijat portfolioita, jos niin minne ja millaisella ohjeistuksella. Paperille vai verkkoon? Olisi hyvä saada jakoon myös portfolio ohjeistuksia. Eli jos vaan voitte lähettää käyttämiänne toimeksiantoja, ohjeistuksia tai muita sellaisia niin mielellämme jaamme niitä.
 • Tapahtuuko ohjaus aina yksilöohjauksena vai hyödynnetäänkö pienryhmäohjausta? Jos hyödynnetään, tapahtuuko se kasvokkain vai verkon välityksellä? Jo verkossa niin, mitä välinettä käytetään?
 • Onko ohjauksen tueksi laadittu listoja tai runkoa ohjauskeskustelulle. JOs on, voiko siitä laittaa esimerkin muille jakoon?
 • Jos käytetään verkko-ohjausta, verkkopäiväkirjaa, voivatko opiskelijat kirjoittaa verkkoon työpäivän aikana vai jääkö kotiin työpäivän jälkeen tehtäväksi? Jos jää, onko tuohon käytettävä aika huomioitu työssäoppimisen ajankäytön suunnittelussa?
 • Entä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen? Onko yleisemmin käytössä laajennetussa työssäoppimisessa kuin muilla, jos niin miten toteutetaan? Onko jouduttu laatimaan / päivittämään lomakkeita tai prosesseja? Jos mahdollista lähetä lomake liitteenä.

Tehtävä 2 Seuraavaan ACP-palaveriin mennessä
 • Haastattele muutamaa (2-4) opiskelijaa, jotka ovat osallistuneet TOP-Laajaan tai ovat parhaillaan Laajennetussa työssäoppimisessa.
 • Kuka häntä on ohjannut laajennetussa TOP:ssa?
 • Mitä ohjausta hän kokee saaneensa?
 • Onko saatu ohjaus tukenut hänen oppimistaan ja opiskeluaan TOP-laajassa?
 • Miten TOP-laajan ohjausta tulisi hänen mukaansa kehittää?

Tallentakaa PDF


Ohjauksen prosessi:
ENNEN, ALUSSA, AIKANA, LOPUSSA JA JÄLKEEN
OPISKELIJA, OPETTAJA (MONIAMMATILLISUUS) JA TYÖPAIKKAOHJAAJA
KOORDINOINTI, MONIAMMATILLISUUS, VERKOSTOYHTEISTYÖ
PEREHTYMINEN, OHJAUS, PALAUTE, LÄSNÄOLO

Murikka-opiston tiimileiri 25-26.8.2011
Ryhmätehtävän tuotokset koosteena SlideSharessa

Blogi:
http://toplaaja.wordpress.com/2011/08/27/henkilokohtaisen-ohjaamisen-tiimi/

Nro

Oppilaitos

Toimijat

Lisätietoa

mm. kuvaus oman hankkeen tavoitteista

Muuta tärkeää

Muita mukana olevia/asiasta kiinnostuneita

1
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä,
Omnia
Marjatta Laurinmäki
marjatta.laurinmaki(a)omnia.fi
(opintojen ohjaus ja opiskelijahuolto)
Erja Kumpulainen (erityisopetus, valmistava ja valmentava koulutus, testaukset)
Koulutupäälliköt alakohtaisesti ryhmänohjaajien ja ammatinopettajien lähiesimiehinä
Atto-tutkinnonosista vastaavat koulutuspäälliköt
Yksilölliset polut
- oppimisvalmiuksien testaus
- oppimistyylien tunnistaminen
- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (hyväksiluvut)
- opiskelijan toiveiden huomioiminen
- opintopolun rakentaminen (valinnat)
- Hopsin toteutumisen seuranta (päivittäminen)
PLE - henkilökohtaiset oppimisympäristöt
- lähiopetuksen ja työssäoppimisen vuorottelu
- ohjauksen menetelmät ja kanavat
(Omniassa esim. Finns, Inno-Omnia, projektit, työpajat)
Oppimisen ohjaus ja arviointi
- tiedottaminen ja neuvonta
- motivointi ja kannustaminen
- ohjaus
- itsetuntemuksen kehittäminen, oman osaamisen ja omien vahvuuksien tunnistaminen
- itsearviointitaitojen kehittäminen
Osaamisen arviointi
- henkilökohtainen näyttösuunnitelma (näyttöympäristö, sisältö, ajankohta jne.)
,

3
Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto
Ritva Jokela
ritva.jokela(a)sskky.fi
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Tavoitteena on erilaisten oppijoiden tukeminen opinnoissa sekä opintojen keskeyttämisen vähentäminen. Tähän mennessä laajennettua työssäoppimista on sovellettu neljännen vuoden opiskelijoiden kanssa, joilla oppimismotivaatio on ollut heikkoa. Uuden opetussuunnitelman aloittaneilla ensimmäisen vuoden opiskelijoilla työssäoppimista on laajennettu kaikilla kolmesta opintoviikosta seitsemään opintoviikkoon. Laajennettua työssäoppimista on toteutettu lisäksi henkilökohtaista oppimispolkua toteuttavien opiskelijoiden kanssa esim. ylioppilastutkinnon suorittaneet opiskelijat. Kehitettävien mallien avulla tuetaan myös niiden opiskelijoiden opintopolkuja, joilla on valmiuksia hankkia koulutuksessa erikoisosaamista tai edetä opinnoissa yksilöllisesti.
Kokeiluhankeessa on jatkossa tavoitteena laatia oppilaitoksen ulkoisille sivuille alakohtainen materiaalipankki työssäoppimisen tateuttamiseen . Materiaalipankkia voivat hyödyntääopiskelija, työpaikkaohjaaja sekä opettaja. Lisäksi haaveena on myös suunnitella sähköinen työssäoppimispäiväkirja.

4
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Tavastia
5
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä / YSO
Päivi Kukkonen
paivi.kukkonen(a)kam.fi5
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä/NAO
Tapio Lievetmursu
tapio.lievetmursu(a)kam.fi5
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä/OULA
Varpu Leppäaho
varpu.leppaaho(a)kam.fi
Vuonna 2010 Oulaisten ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan yksiköstä laajennetun työssäoppimisen kokeiluun osallistui opetussuunnitelmaperusteinen opiskelijaryhmä.. Opiskelijoita oli yhteensä 17. Heillä laajennus koski hoidon ja huolenpidon laitoshoidonjaksoa: jaksoa laajennettiin 4 opintoviikosta 6 opintoviikkoon. Opiskelijoiden työssäoppimista tuettiin verkko-opinnoilla.
Vuonna 2011 hanke kohdistetaan opinnoissa viivästyneisiin yksittäisiin opiskelijoihin. Kullekin opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku; viivästyneet opinnot pyritään suorittamaan joko osittain tai kokonaan työssäoppimisena. Kirjalliset tehtävät suoritetaan käytännön toteutuksena työssäoppimispaikassa. Lato-hankkeessa on tänä keväänä resursseja kolmelle opettajalle ja kyseiset opettajat käyvät ohjaamassa opiskelijoita työssäoppimispaikassa sekä tehtävien tekemisessä että myös muussa opiskelussa.
Esimerkki LATO
Hankkeeseen valittiin toisen lukukauden aikuiskoulutuksessa oleva lähihoitajaopiskelijaryhmä, joka opiskelee hoito- ja huolenpito opintokokonaisuutta

6
Kainuun ammattiopisto, KAO
Leena Happonen
leena.happonen(a)kao.fi
Tavoitteena on edistää joustoa ja valinnaisuutta yksilöllisten, työvaltaisten oppimispolkujen suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeessa kehitettävän eHOPS mallin avulla tuetaan myös niiden opiskelijoiden opintopolkuja, joilla on valmiuksia hankkia koulutuksessa erikoisosaamista ja edetä uralla yksilöllisesti haasteellisimpiin työelämän tehtäviin. Keskeinen toimenpide on tuottaa eHOPS –malli, jota voidaan soveltaa eri opiskelijahallinnon ohjelmien tietokantaan.

Maarit Tolonen
maarit.tolonen(a)kao.fi
Maarit on HOPS-koordinaattorimme projektissa, hän alkaa kehittää eHOPSia.
7
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Saila Tolppanen
saila.tolppanen(a)kpedu.fi
Tuulikki Väänänen
tuulikki.vaananen(a)kpedu.fi
Tavoitteena on kehittää opiskelijan henkilökohtaisia
työssäoppimispainotteisia opintopolkuja sekä jakaa ja jalostaa niitä tukevia käytänteitä jatyökaluja
koulutuksen järjestäjien kesken. Tiimin toiminnan tavoitteet muodostuvat painopisteistä 2 ja 5.
Painopistealue 2:n kohteena on tutkinnon perusteiden joustava hyödyntäminen kaikkien
opiskelijoiden kohdalla. Painopistealue 5:n kohteena ovat nopeasti etenevät opiskelijat.
Hankkeessa on jo kehittynyt malli yksilöllisten polkujen rakentamiselle ja nopeasti sekä hitaasti etenevien opintojen suorittamiselle. Oheistuotteena myös malli työssäoppimisen ohjaajien kouluttamiselle työssäoppimiseen integroituna.
Hankkeessa mukana käsi- ja taideteollisuuden opiskelijat sekä kaupan alan opisklelijat
8
Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia
Brita Penttala
brita.penttala(a)vantaa.fi
Opiskelijan mahdollisuuksien lisääminen opintojen suorittamistavoissa, työvaltaisuus ja osittain työlämään integroidut teoriaopinnot kokeiluhankkeessa. Tavoitteena on erilaisten oppijoiden tukeminen opinnoissa sekä opintojen keskeyttämisten väheneminen.
Kokeiluhankkeessa pyritään kehittämään sekä yksilöllisiä polkuja että ryhmämalleja.
Hankkeessa mukana sote-, marata- ja tekniikka Variasta.
9
TTS (Työtehoseura ry.)
Janika Kyttä
janika.kytta(a)tts.fi
Tavoitteena on kehittää opiskelijan henkilökohtaisia polkuja (kolmen polun työssäoppiminen: LaVa = Laajennettu Vakio, LaTu = Laajennettu Tuettu, LaKi = Laajennettu Kiihdytetty). Työssäoppimista on kaikilla opiskelijoilla 25-40 ov. tutkinnosta riippuen vakiona. Tarvittaessa tätä on lisätty yksittäisillä opiskelijoilla. Työssäoppimisessa myös ohjauksen määrää on lisätty.
TTS:n malli
tiiminvetäjä
HUOM!! Joulukuun 2011 alusta lähtien yhteyshenkilö on Leena Saarela
leena.saarela@tts.fi / 050 3879 584
Hankkeessa mukana kaikki TTS:n nuorten koulutusalat (HoRaCa, matkailu, kuljetus, maarakennus).
Syksyllä 2011 aloitettiin 2+1 - malli. Nuorten opso-koordinaattori on Annikka Myrsky
annikka.myrsky(a)tts.fi
10
Ylä-Savon ammattiopisto
Eija Vesterinen
eija.vesterinen(a)ysao.fi
Anna-Riitta Koski-Vähälä
anna-riitta.koski-vahala(a)ysao.fi
Tavoite joustavien opintopolkujen lisääminen ja haasteellisten työtehtävin löytäminen opiskelijoille, jotka etenevät hyvin opinnoissaan. Hojiks-opiskelijoille työssäoppimisen erilaiset toimintamallit ja omat opintopolut. Opiskelijan yksilöllinen eteneminen opinnoissaan ja opintojen suoritusten seurantajärjestelmä (toimiva HOPS).

Hankeessa mukana Kone-ja metalliala, Elintarvikeala ja Horeca
11
Pirko, Pirkanmaan ammattiopisto
Kimmo Murtonen
kimmo.murtonen(a)pirko.fi12
Koulutuskeskus Salpaus
Merja Rui
merja.rui(a)salpaus.fi
HOPS-lomake


13
WinNova
Ari Ruusuranta
ari.ruusuranta(a)winnova.fi14
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto
Marjatta Nerg
marjatta.nerg(a)lao.fi
Helena Rautakorpi helena.rautakorpi(a)lao.fi
Anne Grön-Keskiniva
anne.gron-keskiniva(a)lao.fi
Lapin ammattiopiston Palvelualat ”Kauppa-työsalina” –hankkeen tavoitteena on luoda työpainotteinen toimintamalli liiketalouden perustutkinnon suorittamiseen. Mallissa eri tutkinnon osat on mahdollista suorittaa osin tai kokonaan työpainotteisesti työpaikalla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Pääkohderyhmät ovat ; asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman valinneet kaksivuotisen polun opiskelijat sekä käytännöllisesti orientoituneet opiskelijat (enemmän tekijät kuin lukijat) ja erityisen ohjauksen tai tuen tarpeessa olevien opiskelijat.
Lapin matkailuopisto/matkailualan pt: Vuosina 2008-2009 matkailukoulutuksen laajennetun työssäoppimisen hanke tuotti pedagogista mallia työssäoppimisen ja koulutuksen vuorottelun mahdollisuudesta. Henkilökohtaisten oppimispolkujen kehittämiseksi tarvitaan vielä toimenpiteitä työpaikalla tapahtuvaan – laajennetun työssäoppimisen aikaiseen -ammattitaidon hankkimisen suunnitteluun ja työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen. Tavoitteena on jatkaa pedagogista ja toiminnallista mallin tekemistä siten, että miten matkailualan yrityksissä työpaikalla ohjataan opiskelijaa tutkinnon osien tavoitteiden ja ammatillisten osaamisvaatimusten mukaisesti.
Laajennetun työssäoppimisen prosessin kuvauksessa käytämme prosessikaaviotamme, jolla organisaatiossamme kuvaataan toimintaprosessit. Mallin laatija suunnittelija Pertti Heikkilä


Hankkeessa mukana liiketalouden ja matkailualan perustutkinnot.
RKK osahankkeiden koordinaattori on Rauni Kemppainen
16
Helsingin kaupunki (Hesote)
Sissi Huhtala
sissi.huhtala(a)edu.hel.fi
Hesoten Stadin TopLaaja hankkeen tavoitteena on lisätä käytännön harjoittelua todellisessa työympäristössä.Kohderyhmänä on suunterveydenhoidon opiskelijat ja hanke koskee koko ryhmää.
TopLaaja pilotti on kirjattu jo uuteen opetussuunnitelmaan ja käytänteestä tulee pysyvä. Kehittelyn alla vielä opiskelijan ja työelämän yhteistyön monipuolistaminen.
Minna Ala-Tuori minna.ala-tuori(a)edu.hel.fi
Heli Kuisma-Vitikka
heli.kuisma-vitikka(a)edu.hel.fi
20
Östra Nyland yrkesinstitut, Inveon
Majvor Tillander
majvor.tillander(a)inveon.fi
Man utarbetar modeller utgående från den enskilda studerandes behov. Vanligtvis har de studerande varit på UIIA 8-16 sv. Man har också en modell där vissa studerande i en grupp varit på UIIA 1-2 dagar/vka varvid läraren har haft bättre tid att handleda svaga studerande som blivit kvar på skolan. Målet är att modellsätta processen så att UIIA blir ett alternativ som möjliggör alltmer individuella studieplaner.
Modeller för hur de gemensamma studierna kunde avklaras under UIIA perioden, speciellt då det gäller svaga studerande.
Jonna Ahti
jonna.ahti(a)inveon.fi
21
Yrkesakademin i Österbotten (YA!)
Thomas Fantthomas.fant(a)yrkesakademin.fi
I ”henkilökohtaistaminen-”teamet sammanställs, utvecklas, sprids och vidareutvecklas modeller och processer angående hur de studerandes valmöjligheter kan förverkligas genom utvidgad inlärning i arbetet. Här använder man sig av examensgrundernas valmöjligheter. Den personliga studieplanen och/eller den individuella planen utgör ett naturligt utgångsläge. Samtidigt utvecklas nya tillvägagångssätt. Stöd fås från teamet för sociala medier och ”atto-oppinnot työssäoppien”.
Tiimivastaava etsitään. Väliaikainen vastuu-henkilö on Thomas Fant.

22
Turun ammatti-instituutti
Merja Heijari
merja.heijari(a)turkuai.fi
Savon koulutuskuntayhtymä / Savon ammatti- ja aikuisopisto
Pekka Miettinen, autoala pekka.miettinen(a)sakky.fi
Keskeisimpinä tavoitteina on ratkaista perinteisen koulumaisen opetuksen haasteita ottamalla huomioon tekemällä oppivat erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat sekä ne jotka jäävät jälkeen perusryhmien opiskelurytmistä.
Tässä koosteena 13-14.1.2011 seminaarissa tehty tiimin ryhmätyö.
Ryhmätyön purku, seminaari tammikuu

13-14.1.2011 OPH:n seminaarin tiimiesityksiä.
Case KPKY/KKO, Opiskelijan oma kaupan polku”
Case LAO KAHA
Case KPKY KAO Minä lopetan
Case KAM
CASE TTS abstrakti
Case Hesote
Case YA!
Salpaus, erityisopiskelijan to:n toimintamalli
Case Salpaus

Tyrnävän työleiri 23-24.3.2011
Tyrnävä 23.3.2011
HOJKS kortit


Työkirjat, joihin kartoitettiin toimintatapoja ennen Murikka-opiston tiimileiriä elokuussa 2011:
Toimintatapojen kartoitus (kirjoita oman kohtasi alkuun ensin oppilaitoksesi nimi & oma nimesi)
Resurssien uudelleen järjestely (kirjoita oman kohtasi alkuun ensin oppilaitoksesi nimi & oma nimesi)
Oppimistyylien laajentaminen (kirjoita oman kohtasi alkuun ensin oppilaitoksesi nimi & oma nimesi)
To-ohjaaja & elinikäisen oppimisen avaintaidot (kirjoita oman kohtasi alkuun ensin oppilaitoksesi nimi & oma nimesi)

Näiden lisäksi on tarkoitus, että jokainen koulutuksen järjestäjä (hanke) kuvaa oman toimintamallinsa, mallintaa sen.

KOULUTUSTA TARJOLLA!
Maksutona koulutusta (5 op) osaamisen tunnustamiseen nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.