UTVIDGAD INLÄRNING I ARBETET

Inlärning i arbetet innebär en mera målinriktad inlärnings- och studieprocess än den traditionella arbetspraktiken, eftersom en del av läroplanens målsättningar för inlärningen förflyttas till arbetslivet. Syftet med detta projekt är att främja ett bredare och mångsidigare utnyttjande av inlärning i arbete vid utvecklandet av studerandenas yrkeskompetens.
Modell för Utvidgad inlärning i arbetet (vidareutvecklas under hela projekttiden)
Projektansökan Utvidgade inlärningsperioder (klicka för att se ansökan)

Dokument för arbetslivsperioder för lärare (klicka på dem nedan)


Avtal
Plan
Rapport
Dagbok

Dokument för utbildning av arbetsplatshandledare (klicka på dem nedan)

Anmälningsblankett

Arbetstidsuppföljning

Spara dokumenten på egen dator och arbeta med dem därifrån.


Mål
1. Utveckla handledningsmetoder i samband med perioder av utvidgad inlärning i arbetet (med smarttelefoner)
så att studerande även kan lära av varandra
2. Utveckla bra sätt att förverkliga utvidgad inlärning i arbetet genom att studerande alternerar mellan
arbetsplats och skola (teori + praktik)
3. Möjliggöra arbetslivsperioder för KEX-lärare
4. Utbildning av arbetsplatshandledare


Målgrupp

Målgruppen i projektet är studerande (låg eller högpresterande studerande) inom läroplansbaserad yrkesexamen, lärare, speciallärare, studiehandledare, kuratorer och arbetsplatshandledare ingår i målgruppen.


Åtgärder

Projektet förverkligas genom följande åtgärder:
· personliga studieplaner för samtliga studerande
· längre inlärning i arbete perioder
· utökad handledning för studerande bl.a. med hjälp av smarttelefoner, handledningscirklar (studerande tar del av varandras
inlärning)

· arbetslivsperioder för yrkeslärare

· utbildning av arbetsplatshandledare under arbetslivsperioderna
· sprider modeller vidare till andra intresserade yrkesläroanstalter i Svenskfinland
· samarbeta med Optima samt senare utbyta erfarenheter

Prestationer (produkter och tjänster)
· broschyr/infoblad till de olika målgrupperna
· mobila handledningsmodeller
· arbetsplatskartläggningar
· rapporter
· digital modell

Förväntade effekter
· antalet studerande som slutför sina studier ökar
· antalet studeranden som efter avlagd examen har arbetsplats ökar
· antal studeranden som efter avlagd examen studerar vidare inom det tredje stadiet ökar
· inlärning i arbete kvalitetssäkras
· ett närmare samarbete mellan arbetsplatser och YA leder till att regionens och näringslivets behov beaktas i högre grad vid
planeringen av yrkesutbildningen
· övriga yrkesläroanstalter har möjlighet att ta del av TOP Laaja nätverkets modellerRapport från jämförande utvärdering 2011

Kontaktuppgifter:
Thomas Fant

projektplanerare/-ledare
Yrkesakademin i Österbotten
Enheten i Gamla Vasa
Kungsgårdsvägen 37A
65 380 VASA
tfn 050-407 00 50
e-post: thomas.fant@yrkesakademin.fi

www.yrkesakademin.fi