1.1 Hankkeiden edistymisen seuranta ja arviointi
1.1.1 Laadullinen tiedonkeruu ja arviointi

Laadullista tietoa ja palautetta useissa hankkeista kerättiin hyvin laaja-alaisesti. Palautteen ja säännöllisen hankkeen aikaisen arvioinnin perusteella toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää ja tarkentaa tavoitteiden mukaan.

Taulukko 1
Laadullisen tiedonkeruun ja arvioinnin keinoja laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa
Yhteistyöpalaverit
 • Hankekoordinaattorin ja hankeryhmän säännöllisen palaverit
 • Yhteistyöpalaverit työelämän edustajien kanssa
 • Koulutukselliset interventiot
Tiedottaminen
 • Raportit
 • Wikisivut
 • Seminaarit
Palautekeskustelut
 • Opiskelijat
 • Opettajat
 • Työelämänedustajat
 • Vanhemmat
 • Työvoimahallinto ja muut sidosryhmät
Kyselyt
 • Opiskelijoiden ja opettajien tyytyväisyys työssäoppimiseen, ohjaukseen, kontaktiopetukseen ja opetuksen järjestämiseen.
 • Työpaikkaohjaajien kokemus oppilaitoksen ja opiskelijan toiminnasta työssäoppimisjaksolla
 • Työllistyminen, keskeytymisuhka
Ohjausryhmä
Ulkoinen havainnointi / auditointi
Dokumentointi
 • Työajanseuranta
 • Palaverimuistiot
 • Tapahtumalista
Vertaisarviointi
 • Organisaation sisäinen eri osahankkeiden välillä
 • Kahden hankkeen välinen
 • Valtakunnallinen vertaisarviointi kokeiluhankkeiden välillä

Keskeiseksi laadullisen tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmäksi raporteissa on kuvattu hankeryhmän yhteiset palaverit ja keskustelut. Muutamalle hankkeelle on lisäksi perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän palavereissa hankkeen edistymistä on huolella seurattu. Näiden palaverien ja niistä saadun palautteen perusteella on hankkeen toimintaa ja tavoitteita voitu täsmentää ja tarkentaa. Yhteisten tapaamisten lisäksi hankkeen edistymistä ja sen seuraamista on esim. Omnian hankkeessa tukenut hankkeen yhteiset koulutustilaisuudet ja toimintojen näkyväksi tekeminen hankkeen wikisivuilla. Keskustelua hankkeiden tilanteesta käydään oman organisaation sisällä myös rehtorin ja kuntayhtymän johtoryhmän kanssa sekä alueellisesti työvoimahallinnon edustajien kanssa.

Ohjausryhmän ja hankeryhmän keskustelujen lisäksi keskustelua käydään aktiivisesti opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa. Mm. Sedun Ähtärin kokeilussa tärkeäksi laadullisen arviointitiedon lähteeksi kuvattiin opiskeluilmapiirin sekä opiskelijoiden edistymisen havainnointi ja seuraaminen. Hyrian kokeilu hankkeessa hanketta on arvioitu opiskelijoiden ja työelämäedustajien lisäksi hyvin laaja-alaisen vanhempien ryhmän kanssa. Heillä palautetietoa on saatu lisäksi ulkoisen havainnoijan kautta. Erityisopettajaopiskelija havainnoi hankeen etenemistä kevään 2009 aikana.

Laadullista tietoa kerättiin tai suunniteltiin kerättävän myös kirjallisten kyselyjen avulla niin opiskelijoilta kuin työpaikkaohjaajiltakin. Esim. TTS-koulutuksen kokeiluhankkeessa opiskelijoiden ja opettajien tyytyväisyyttä työssäoppimiseen kartoitetaan kirjallisen kyselyn avulla. Palaute pyritään keräämään aina opiskelijan palatessa työssäoppimisjaksolta. Opiskelijapalautteen lisäksi tarkoituksena on myös kerätä työpaikoilta tietoa siitä, miten he kokevat oppilaitoksen ja opiskelijan toiminnan työssäoppimisjaksolla. Palautteen perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti. Pirkanmaan ammattiopiston kokeiluhankkeessa kehitellään webropol-kyselyä, jonka tarkoituksena on selvittää mm. työllistymistä, keskeytymisuhkaa, sekä tyytyväisyyttä ohjaukseen, kontaktiopetukseen ja opetuksen järjestämiseen. Tavoitteena on henkilökohtainen yhteydenotto myös jo valmistuneisiin opiskelijoihin.

Hankkeen edistymisen seuraamista ja toiminnan raportointia helpottaa hankkeen aikainen dokumentointi. Hankkeiden toimijat pitivät työajanseurannan lisäksi seurantaa hankkeen tapahtumista ja kirjaavat muistiota yhteisistä palavereista. Kainuun ammattiopiston kokeiluhankkeessa projektipäällikkö pitää ns. tapahtumalistaa, johon kirjataan hankkeen kontaktit, infot, yhteydenpidot yrityksiin/työpaikkaohjaajiin jne.

Vertaisarviointi
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän kokeiluhankkeessa vertaisarviointia ollaan kehitetty ja jo toteutettukin osahankkeiden välillä. Kainuun ammattiopiston ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän välillä ollaan lisäksi käynnistelty jo hankkeiden välistä vertaisarviointiakin. Omnian hankkeissa on suunnitteilla sisäinen vertaisarviointi eri osahankkeiden välillä. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeille suunniteltu valtakunnallinen vertaisarvioinnin koetaan osaltaan tuovan hankkeisiin lisää läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä auttavan toiminnan terävöinnissä sekä vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa.

1.1.2 Määrällinen tiedonkeruu
Osassa kokeiluhankkeista määrällinen tiedonkeruu on tarkoin suunniteltu. Esim. Sedun Ähtärin kokeilussa määrällisen tiedonkeruun apuna käytetään monipuolisesti erilaisia tilastoja ja välineitä kuten Inka-arviointia, lääninhallituksen tilastoja, erityisopetusvastaavan tilastoja ja hankkeen omaa ”kirjanpitoa”. Määrällisen tiedonkeruun indikaattorit heillä ovat:
 • Ensisijaiset hakijat aloituspaikkojen määrästä
 • Valmistuneet aloituspaikkojen määrästä
 • Valmistuneet erityisopiskelijat aloittaneista erityisopiskelijoista
 • Keskeyttäneet koko opiskelijamäärästä
 • Työllistyneet valmistuneista
 • Laajennettuun työssäoppimiseen osallistuvat opiskelijamäärästä
 • Uusien työssäoppimispaikkojen määrä
Määrällisen tiedonkeruun avulla he ovat voineet jo kokeilun tässä vaiheessa osoittaa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisesti.

Turun ammattiopistosäätiön kokeilussa kerätään määrällistä tietoa myös kokeilun vaikutuksesta vastuuopettajan työmäärään. Indikaattoreina heillä ovat:
 • Opettajan ja opiskelijan välillä tapahtuva yhteydenpito
 • Opettajan ja työpaikkakouluttajan välillä tapahtuva yhteydenpito
 • Opettajan taholta tapahtuva muu työelämäsuhteiden hoitaminen (uusien mahd. oppipaikkojen kartoitus)
Hankkeiden talousseuranta ja opiskelijoiden suoritustiedot saadaan oppilaitosten tietojärjestelmistä. Muutamissa hankkeissa on lisäksi suunniteltu Webropol- tai Inka-kyselyjä, joissa laadullisen tiedon lisäksi kerätään myös määrällistä tietoa. Tietoa kerätään työllistymisestä, keskeyttämisuhasta, opiskleijoiden ja työelämän edustajien tyytyväisyydestä ohjaukseen, opetukseen, käytännönjärjestelyihin jne.


1.1.3 Tiedonkeruun ajankohta
Useissa hankkeissa jatkuva kokeilun aikainen arviointi on nähty tärkeäksi, jotta tarvittavia korjauksia tai uudelleen arviointeja voidaan tehdä hyvissä ajoin. Arviointi ja palautteen keruu on jatkuvaa ja säännöllistä. Joissain hankkeissa palautteenkeruu ja arviointi on suunniteltu tehtäväksi vasta hankkeen loppupuolella.

Paluu Sisällys -sivulle